w

Sodelovanje s starši

 • govorilne ure (praviloma vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 17.30)
 • skupni roditeljski sestanki (dvakrat na leto)
 • pogovorne ure (po razporedu)
Razpored pogovornih ur

Šolsko leto 2019/20

Melita Bombek PON 7.10-7.55
Vladimir Bratkovič PET 8.50-9.35
Damjana Ferenc SRE 9.55-10.40
Mitja Govedič SRE 8.00-8.45
Sonja Hanžekovič PON 8.00-8.45
Zalika Horvat PON 9.55-10.40
Cvetka Ivančič ČET 10.45-11.30

Branka

K. Pučko

ČET 9.55-10.40
Klavdija Krajnc ČET 11.35-12.20
Matej Kraner ČET 12.25-13.10

Ivan

Kuhar

ČET 11.35-12.20
Maja Kuronja PET 7.10-7.55
Lidija Lukačič TOR 8.00-8.45
Vanja Mladenović PON 12.25-13.10
Vanda Novak ČET 10.45-11.30
Vesna Novak PET 9.55-10.40
Klavdija Petovar PON 9.55-10.40
Jasna Poljanec TOR 8.50-9.35
Zoran Repija PON 10.45-11.30
Anastazij Rudolf TOR 11.35-12.20
Ksenija Seršen TOR 11.35-12.20
Zdenka Šafarič TOR 9.55-10.40
Bernarda Škafar ČET 11.35-12.20
Anton Šterman PON 9.55-10.40

Starši morate svoj obisk na pogovorno uro predhodno napovedati preko svojega otroka ali na telefon (02) 588 13 90.

Svet staršev

Zakonska določila
Svet staršev šole je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov, npr: Zveza aktivov svetov staršev Slovenije.

Osnovna šola Veržej

Puščenjakova 7
9241 Veržej

Odjava malic

Izdelava spletne strani

Sašo Hladen