w

Sodelovanje s starši

 • govorilne ure (praviloma vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 17.30)
 • skupni roditeljski sestanki (dvakrat na leto)
 • pogovorne ure (po razporedu)
Razpored pogovornih ur

Šolsko leto 2021/22

imedanura
Angela GabercČET11:30 - 12:20
Anton ŠtermanPET8:45 - 9:30
Branka Kapun PučkoČET8:50 - 9:35
Cvetka IvančičSRE10:45 - 11:30
Damjana NjivarPET8:00 - 8:45
Ivan KuharČET9:55 - 10:40
Jasna Jurišič PoljanecPON8:00 - 8:30
Klavdija KrajncSRE10:45 - 11:30
Klavdija PetovarČET8:00 - 8:45
Ksenija SeršenSRE9:55 - 10:40
Lidija MalekPON10:45 - 11:30
Maja KuronjaČET7:30 -7:55
Manuela JaušovecTOR11:30 - 12:20
Mateja ŠumenjakČET9:55 - 10:40
Melita BombekPON9:55 - 10:40
Mitja GovedičPET10:45 - 11:30
Sašo HladenTOR8:00 - 8:30
Tjaša MariničČET10:45 - 11:30
Vanja MladenovićPET8:00 - 8:45
Zalika HorvatPON10:45 - 11:30
Zoran RepijaTOR11: 45 - 11:30

Starši morate svoj obisk na pogovorno uro predhodno napovedati preko svojega otroka ali na telefon (02) 588 13 90.

Svet staršev

Zakonska določila
Svet staršev šole je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov, npr: Zveza aktivov svetov staršev Slovenije.

Osnovna šola Veržej

Odjava malic

Kontakt

Tajništvo

02 587 16 54

Vodja šole 02 588 13 90
Socialna delavka
(zavod)
02 587 16 66
Psihologinja
(zavod)
030 357 227
Medicinski tehnik
(zavod)
02 620 32 04
Svetovalna delavka
(šola)
02 620 32 06
Računovodstvo 02 620 32 03
Računovodstvo
(obračun vrtca, malic)
02  620 32 02
Ekonom 02 620 32 05
Knjižnica 051 600 990
Kuhinja 031 399 592
Vrtec 051 600 980
Zavod dežurni 051 655 039

Izdelava spletne strani

Sašo Hladen

Dostopnost